Furniture

برادران وارنر

“من نمیتوانستم یک نمای کلی خوب با تمام آرمهای جمع شده در یک مکان پیدا کنم ، بنابراین خودم از سال 2009 شروع به جمع آوری آنها کردم. اکنون ، پنج سال بعد ، فکر می کنم به اندازه کافی برای نقاشی تصویر آرم برادران وارنر وجود دارد تکامل طراحی. ”

Warner Bros logo از Fright Fright ، 1950 هیچکاک.

Warner Bros logo by Saul Bass از اژدها را وارد کنید ، 1973 ، طراحی شده توسط Saul Bass. دهانه>

Warner Bros logo from Who's That Girl از آن دختر کیست ، 1987.

صدها نفر دیگر در صفحه آرم برادران وارنر ، جمع آوری شده توسط کریستین آنیاس.

من همیشه جزئی از باس بوده ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *