Furniture

TrademarkVision برای جستجوی علائم تجاری مشابه از تشخیص تصویر استفاده می کند

این کمی شبیه جستجوی عکس معکوس Google یا TinEye است ، به جز تمرکز بیشتر زیرا نتایج از پایگاه داده ای از علائم تجاری گرفته می شوند.

TrademarkVision

با تنظیم نتایج از طریق نزدیکی (همانطور که در مقایسه آدیداس مشاهده می شود) به توسعه نیاز دارد و فقط به اندازه مقدار علائم تجاری در پایگاه داده جامع است ، اما جستجوی براساس تصویر به وضوح بهتر از جستجوی کلمه است ، زیرا یک علامت اغلب می توان با استفاده از اصطلاحات مختلف توصیف کرد.

یک دوره آزمایشی 14 روزه در trademark.vision وجود دارد ، یا می توانید با جستجوی پایگاه داده EUIPO با https رایگان آن را آزمایش کنید : //euipo.europa.eu/eSearch/ “> منبع جستجوی eSearch (EUIPO اخیراً شناسایی تصویر TrademarkVision مجتمع ).

IP Australia هنوز TrademarkVision را در ادغام نکرده است ابزار جستجوی آن .

از طریق قابل جمع شدن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *