Furniture

Divvy ، سیستم اشتراک دوچرخه شیکاگو

Divvy bike-share identity

Divvy logo development

Divvy logo development

Divvy logo development

Divvy logo development

Divvy bike-share identity

Divvy bike-share identity

“لیگاتور دو V ، بر اساس نقل قول یا زاویه بسته است. در تایپوگرافی این گلیف به طور سنتی برای نشان دادن جهت و حرکت استفاده می شود. این پیکان دو نشان در خیابانهای سراسر جهان مشخص شده است و نشان از استفاده مشترک دوچرخه سواران و رانندگان از جاده ها دارد. “

Divvy bike-share identity

“… ما Pantone 298c را رنگی مناسب برای ایجاد ارتباط بصری با عنوان پرچم در حالی که حضور دوچرخه سوار را در خودروهای عبوری در محیط شلوغ شهری ما بسیار افزایش می دهد. “

Divvy bike-share identity

Divvy bike-share identity

متمایز ، بدون عارضه ، به راحتی به خاطر سپرده می شود. کار برتر.

اطلاعات بیشتر را در

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *