Furniture

کف جاذبه

Gravity Flooring logo

Gravity Flooring logo

Gravity Flooring logo

Gravity Flooring logo

Gravity Flooring logo

آرم مسطح (بالا) از وب سایت Gravity Flooring برداشته شد. هسته به دلیل انیمیشن نمایش داده شده در سایت کمی از دو طرف پیکان به نظر می رسد ، اما من مطمئن نیستم.

Gravity Flooring logo

و من واقعاً نمی خواستم این را ببینم ، اما من در طراحی کمی ذکاوت را دوست دارم.

اطلاعات بیشتر از The Partners.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *