Furniture

چند مورد شماره 3

Phil Clements و ایجاد آرم لیگ قهرمانان ، در The Independent ، از طریق نماد سازی .

Champions League star symbol

ریشه های آرم متصل NY نیویورک .

Yankees monogram

یک ایده بازاریابی خوب برای این مارک آب میوه که در آن می توان آرم بطری را پوست گرفت و در جای دیگری گیر کرد.

Feel Good logo

توسط Jese Siu مستقر در لندن ، از طریق تماشای پرندگان گرافیکی .

Feel Good logo

Feel Good logo

Unit Editions Manuals 1 را با Manuals 2 دنبال می کند. مجموعه ای از دستورالعمل های هویتی که به همان اندازه عالی هستند ، برای پیش سفارش در وب سایت Unit Editions موجود است .

Manuals 2

Manuals 2

قبلاً: چند چیز # 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *