Furniture

نمادهای Unilever توضیح داده شده است

Unilever logo

“آرم متشکل از 25 آیکون است که به طور پیچیده با هم ترکیب شده اند و یک U را جایگزین آرم قدیمی می کنند که از سال 1970 استفاده شده است. کار با مدیر خلاق لی Coomber ، ما از یک خلاقیت روان استفاده کردیم. فرایندی که به موجب آن به چگونگی و کارهای Unilever می اندیشیدیم ، در حالی که به طور همزمان آیکون ها و U ترسیم می کنیم. “
– Miles Newlyn

نمادهای Unilever توضیح داده شده اند

Unilever logo icons

Unilever logo icons

Unilever logo icons تصاویر از Unilever .

Unilever flower icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *