Furniture

نحوه بلند کردن آرم EPS از PDF

Adobe Acrobat logo

“آرم یک شرکت در قالب بردار اغلب می تواند از یک PDF در وب سایت آنها (مانند گزارش ، حساب ها یا خبرنامه) جدا شود.

“به سادگی PDF را به Illustrator وارد کنید ، به صفحه صحیح بروید ، همه حشره های مورد نیاز خود را پاک کنید و در شغل خود هستید. اگر PDF به درستی قالب بندی شده باشد ، مقادیر صحیح Pantone / CMYK را نیز دریافت خواهید کرد.

“گاهی اوقات آرم در PDF به جای پیوند وکتور در پیکسل جاسازی می شود اما این اتفاق زیاد نمی افتد ، من با استفاده از این روش طی چند سال گذشته حدود 85٪ موفقیت داشته ام.”

با تشکر از نکته ، جون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *