Furniture

موارد طراحی: تام گیسمار

“تمام لوگو نشان دهنده هر موجودی است و احساسات مردم در مورد آن کاملاً توسط تجربیات آنها با آن موجود تعیین می شود. یک تست که ما اغلب انجام می دهیم این است که بگوییم ، “فکر می کنید چه کسی آرم خوبی دارد؟” و به ناچار مردم می گویند اپل و نایک و آنهایی که به آنها فکر می کنند هیچ کس هرگز نخواهد گفت Enron. پل رند لوگوی Enron را طراحی کرد و این بسیار خوب بود اما هیچ کس هرگز این حرف را نمی زد زیرا احساسات آنها بیش از حد تحت تأثیر تاریخ قرار گرفته است. بنابراین این طرح آرم ها نیست ، بلکه آن چیزی است که در پشت آنها قرار دارد. “

Enron logo عکس از طریق ABC News

به مصاحبه کامل در Design Observer گوش دهید.

از بایگانی: مصاحبه ای با Tom Geismar (2009).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *