Furniture

مسابقه بازیافت نمادها

CR ، مخالفم بسیاری از نمادهای مشابه در آزمون در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می گیرند ، فقط کافی است برای یافتن آنها به سختی به بسته بندی نگاه کنید. اما صرف نظر از این ، من فکر می کنم که شما نکته را از دست می دهید ، آزمون اهمیت عمیق تری دارد. من از همان موردی که قبلا ندیده بودم لذت بردم ، زیرا به من اجازه می داد ببینم آیا مارک به طور م precثر کار خود را انجام می دهد بدون اینکه از قبل تصور کند که چیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *