Furniture

لبه

هویت براساس ویژگی خاص هیئت مدیره ، لبه است و مارک با استفاده از لبه در هر برنامه کاربردی زنده می شود. یک آرم ساده و ساختاری در ترکیب با سهام با بافت و سازگار با محیط زیست استفاده می شود.

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

Edgeboard identity design

توسط Hampus Jageland طراحی شده است در Maud .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *