Furniture

فرایندی برای طراحی هویت های موفق

آقای آیری ، شما یکی از نویسندگانی هستید که به غیر از خانم آلینا ویلر برای من بسیار ارزش قائل هستم. من واقعاً از نسخه اول LDL و طراحی هویت برند Wheeler به عنوان ادبیات اصلی خود برای پایان نامه استفاده می کنم. این یکی از اهداف عالی من است که در مورد طراحی و توسعه آرم دانشگاه با شما گپ بزنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *