Furniture

عدم تصدیق کار به عنوان کار

من فقط مقاله ای را خواندم که به طور خاص به آرم مربوط نمی شود ، اما این یکی از مجموعه های بهتر کلمات به نفع نه گفتن است وقتی شرکت های انتفاعی درخواست کار رایگان می کنند.

“این فقط مربوط به کار بدون حقوق نیست. یکی از دلایلی که افراد ، به ویژه جوانان با آرزوهای خلاق ، به صورت رایگان کار می کنند ، ایجاد روابط ارزشمند است که حرفه آنها را به جلو سوق می دهد. اما شما نمی توانید با یک فرد ثروتمند رابطه ارزشمندی برقرار کنید که توانایی پرداخت آن را داشته باشد اما به شما مزد معقولی نیز نمی دهد ، زیرا کل رابطه شما با آن فرد ثروتمند مبتنی بر عدم اعتراف وی به ارزش کاری است که شما انجام داده اید. برای آنها انجام می دهد. “

دقیقاً.

برای افراد ثروتمند به صورت رایگان – یا حتی ارزان – کار نکنید. .

خواندن خوب ، از طریق استیو داگلاس .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *