Furniture

طراحان kiddie 99 طراحی

99designs child labor

99designs child labor

99designs child labor

99designs child labor

99designs child labor

موارد بیشتر در جای دیگر:
طراحان کودکان در مسابقه طراحی و سایت های جذب سرمایه؟


بروزرسانی:
من وب سایت های خاص را رقابت نمی بینم ، بنابراین این را به رغم ناخوشایند نشان نمی دهم. این شیوه های سایه بان است که من را نگران می کند. من همه برای بچه هایی هستم که می خواهند با طراحی آزمایش کنند ، و خوب است که آنها فعالانه عمل می کنند ، اما آیا موضوعات نظر در این مسابقات را دیده اید؟ با اتهامات ، برخی سخنان دهن کجی واقعی – جایی برای یک جوان برای یادگیری اینکه حرفه حرفه ای عالی است ، باشد. در حقیقت ، این یک روش سریع برای خاموش کردن نسل آینده طراحان به جای تشویق آنها است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *