Furniture

شرکت کتاب فیل

هدف خود را با ظرافت به پایان می رساند. خوب است که ببینید از آن در کارهای چاپی / دیجیتالی استفاده می شود (این همه پتانسیل) ، اما متأسفانه پس از مشاهده وب سایت ، کوتاه مدت متوقف می شود. با این وجود ، هنوز هم کار بسیار خوبی است.

و اگرچه تغییر وزن در مغز واقعاً احساس “گرگرفتگی” به آن می دهد ، طراحی وی یو برای باغ وحش ادمونتون قدیمی به نظر می رسد. آنها قبلاً برای اثبات آن یک آرم جدید و نسبتاً ضعیف طراحی کرده اند!

http://www.edmonton.ca/attractions_events/edmonton-valley -zoo.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *