Furniture

“سعی نکن اصالت داشته باشی. فقط سعی کن خوب باشی. “

ما می توانیم یک مثال موازی از این جمله ایجاد کنیم و آن را در نظر بگیریم “2.0 طراحی محرک” از نظر کریستوفر:

“در تلاش بیهوده و بدیع بودن با فیلترها ، پس زمینه های گرانج ، برس هنری ، برس اسپری ، شفافیت ، درخشش ، نقطه یا چرخش بازی نکنید. فقط روی یک ساختار خوب طراحی شبکه یا گرفتن یک نقاشی صالح تمرکز کنید. ”

هیچ چیز بلندتر از یک آب نبات چشم زنی بدون ساختار خوش فرم برای آویزان کردن نمی گوید: “من نمی توانم بکشم”. اگر مدرسه قدیمی به معنای ساده لوحی است ، من همه به خاطر ساده لوح بودن هستم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *