Furniture

تایید ملکه؟

این وحشتناک است ، من نمی دانم آیا نتیجه این گفته مشتری بود که “من دقیقاً مانند این مورد را می خواهم”. همانطور که برایان گفت ، فقط رگه ها و رنگ ها متفاوت هستند. هرچند حداقل این کار نیز انجام نشده است ، بنابراین Moon Brand هنوز هم می تواند به آن افتخار کند. داشتن سیاه و سفید آن را بسیار نازک و تمیزتر می کند.

اگر فکر من صحیح باشد ، ویلا دوس اینگلزس به انگلیسی Villa ترجمه می کند ، بنابراین شاید آنها این کار را بر روی purpouse انجام داده اند تا با ما ارتباط برقرار کنند؟ … اما شاید نه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *