Furniture

تئاتر کاتونا جوزف

من آن را دوست دارم

فکر نمی کنم چرا باید اینقدر بحث کرد که چرا او از علامت های نقل قول استفاده کرده است.
من احساس می کنم که باید از او دفاع کنم (همکار مجارستانی ام) ، زیرا در بیشتر نظرات مورد سوال قرار گرفته است:
اگر واقعاً به آن فکر کنید ، تک تک کلمات تئاتر می توانند یک نقل قول تلقی شوند. بازیگران دائماً قطعه اصلی هنر ، متن نوشتاری ، هر نوع ادبیاتی را كه به نمایشنامه درآمده باشد و غیره نقل می كنند.
با این تفكر ، می تواند استعاره ای بسیار زیبا باشد.

آنچه من را آزار می دهد این هویت دیگر است که بسیار شبیه به نظر می رسد:
http://www.brandingserved.com/gallery/Eastside-Bookshop-identity/353238

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *