Furniture

برگ شل

“من تحت تأثیر قرار گرفتم که آنها راه ساده ای را انتخاب نکردند و یک آرم * دیگر * با برگ در آن ساختند! : P ”

این در مورد کاغذ برگ شل است. یک راه ساده راه خروج از برگ نیست ، به سادگی بی ربط است.

آنچه گفته شد ، یک مفهوم عالی است. بسیار باهوش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *