Furniture

ایان لوله کش

Ian The Plumber logo

“ظاهر و احساس باعث می شود هویت یان به راحتی به خاطر سپرده شود و همچنین شخصیتی برای کمک به برجستگی در مقابل دیگران داشته باشد.

“ایان از شوخ طبعی لذت می برد زیرا احساس شوخ طبعی او را نشان می داد.”
– رافائل ماهون

Ian The Plumber business card

Ian The Plumber invoice

Ian The Plumber sticker

Ian The Plumber van

واقعیتی که رافائل به من گفت دارای کتاب عشق طراحی لوگو در قفسه او ، و اینکه منبع بسیار خوبی است ، هیچ ارتباطی با تصمیم من برای نمایش این اثر نداشت. صادقانه. من ایده طراحی را خیلی دوست دارم.

اطلاعات بیشتر از رافائل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *