Furniture

آرم Landfit

Landfit logo

“اگر این امر باعث می شود مردم از فضاهای بلا استفاده استفاده کنند ، چرا سبزیجات را در فضاهای بلا استفاده در آرم نمی کاریم؟”
– افراد خوب

Landfit tshirt

ایده خوبی که توسط افراد خوب طراحی شده است.

آرم ها با استفاده از فضای منفی بیشتر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *