Furniture

آرم های مورد علاقه شما کدامند؟

classic logos

این همان چیزی است که بررسی خلاق و کاملاً جدید قبل از اختصاص شماره آوریل CR مجله به هنر طراحی آرم.

من به خصوص از آرم های هوشمندانه قدردانی می کنم ، مانند اینها ، و من همیشه جزئی از فضای منفی جزئی بوده اید.

پنج مورد دلخواه؟ هوم من یک فکر خواهم کرد.

شما چطور؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *