Furniture

آرم را بردارید و هنوز مارک را بشناسید

O2 signage عکس نشانه O2 توسط الکس سگر .

O2 bubbles

“راه اندازی O2 موفق ترین راه اندازی مارک موبایل بوده است که گروه ROI Accenture مشاهده کرده است.” [بیشتر]

“ببینید چه کاری می توانید انجام دهید – O2 این عبارت را در سال 2002 پس از تغییر نام از BT Cellnet به کار برد.” [بیشتر]

“تفكر موجود در مورد O2 ناشی از بینش مصرف كننده در مورد اینكه تلفن های همراه” برای زندگی ضروری هستند “است. طراحی حباب های اکسیژن حضور سریع در بازاری را که رشد آن کند شده بود ، ایجاد کرد و باعث ایجاد تمایز از رقبا و همچنین ایجاد یک چسب مارک ثابت در ارتباطات شد. ” [بیشتر]

O2 Visa card

بدون مارک چه مارک های دیگری قابل شناسایی است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *